19.7.05

"Nena dolenta amb gat"

73 x 60 cm
(2000)