7.12.11

"Nena de Chiang Mai"

65 x 100 cm
(2007)
Disponible